• تلفن: 22454463-021
 • ایمیل: info@haggco.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

بنرهای تبلیغاتی

بنرهای تبلیغاتی سایت mushroom.news

شماره 4

300هزار تومان

1ماه
 • بنر میانی در صفحه اصلی
 • طراحی بنر دلخواه شما

شماره 2

850هزار تومان

1ماه
 • بنر بزرگ میانی در صفحه اصلی
 • طراحی بنر دلخواه شما

بنرهای تبلیغاتی سایت shop.mushroom.news

شماره 4

200هزار تومان

1ماه
 • بنر کوچک پایین صفحه اصلی
 • طراحی بنر دلخواه شما

شماره 1

500هزار تومان

1ماه
 • بنر اسلایدر بزرگ ابتدایی در صفحه اصلی
 • طراحی بنر دلخواه شما

بنرهای تبلیغاتی سایت need.mushroom.news

شماره 2

400هزارتومان

1ماه
 • بنر عریض پایینی در صفحه اصلی
 • طراحی بنر دلخواه شما

بنرهای تبلیغاتی سایت time.mushroom.news