بنرهای تبلیغاتی

بنرهای تبلیغاتی سایت mushroom.news

شماره 4

300هزار تومان

1ماه
  • بنر میانی در صفحه اصلی
  • طراحی بنر دلخواه شما

شماره 2

850هزار تومان

1ماه
  • بنر بزرگ میانی در صفحه اصلی
  • طراحی بنر دلخواه شما

بنرهای تبلیغاتی سایت shop.mushroom.news

شماره 4

200هزار تومان

1ماه
  • بنر کوچک پایین صفحه اصلی
  • طراحی بنر دلخواه شما

شماره 1

500هزار تومان

1ماه
  • بنر اسلایدر بزرگ ابتدایی در صفحه اصلی
  • طراحی بنر دلخواه شما

بنرهای تبلیغاتی سایت need.mushroom.news

شماره 2

400هزارتومان

1ماه
  • بنر عریض پایینی در صفحه اصلی
  • طراحی بنر دلخواه شما

بنرهای تبلیغاتی سایت time.mushroom.news